רוצים להתייעץ איתנו?
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה

  לשאלות, אנא פנו אלינו לטלפון 052-220-2974

  תקנון אתר כפיר בולוטין – בית הספר לצילום אונליין

  1. אתר כפיר בולוטין – בית הספר לצילום אונליין, הנו אתר האינטרנט הרשמי של חברת בית הספר לצילום אונליין של כפיר בולוטין (להלן- האתר ו/או החברה). האתר מציג בפני הגולשים מידע ותכנים בתחום הצילום .
  2. מטרתו של תקנון זה להסדיר את השימוש באתר. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
  3. בתקנון זה יינתנו למונחים הבאים הפירושים שלהלן: “מידע” – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל. “האתר” – אתר כפיר בולוטין – בית הספר לצילום אונליין . “משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.
  4. הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

  הגבלת אחריות

  1. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם והאתר לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
  2. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, ידיעות, מאמרים, ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. האתר אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע למשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע.
  3. יישום כל התכנים המתפרסמים באתר הנם באחריות בלעדית של המשתמש, והאתר אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכני האתר.
  4. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
  5. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
  6. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
  7. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. האתר אינו אחראי למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם האתר. האתר לא יישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
  8. האתר אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
  9. האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

  תנאים לשימוש במידע

  1. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג’ כלשהו.
  2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות האתר.
  3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
  4. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת האתר מראש ובכתב.
  5. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  6. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
  7. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

  תנאי השימוש בפורומים ו/או בלוגים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

  1. האתר מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים ובלוגים, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי האתר (להלן- הפורומים) ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן- ההודעות). לצורך תפעול תקין של אפשרויות הפורום, ולצורך שליחת הודעות לדוא”ל המשתמש בעת עדכוני אשכולות, יעשה האתר שימוש ב cookies אשר יעברו לדפדפן של המשתמש.
  2. התוכן המופיע בפורומים אינו תוכן המסופק ו/או נערך ע”י האתר ו/או מי מטעמו, והוא מוצג כפי שהוא. ההודעות בפורומים אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי האתר והן מוצגות בפורומים כפי שהן, מבלי שהאתר בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן. האתר לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, נכונות, אמינות, טעות, הטעיה, אי דיוקים, פגיעה באדם ו/או חברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני ו/או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות, לרבות הודעות המתפרסמות מטעם מנהלי הפורומים.
  3. התוכן וההודעות המופיעים בפורומים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בהם.
  4. ההודעות שבפורומים עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים, והאתר אינו אחראי לקישוריות אלו ו/או לתוכן מקורות אחרים.
  5. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר.
  6. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
  7. ידוע למשתמש, כי האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילותו של משתמש בפורומים לפי שיקול דעתו, וללא מתן הסברים או הודעה מראש. האתר רשאי להפסיק פעילותו של מנהל פורום בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הסברים או הודעה מראש. מודגש כי הרשות לנהל פורום באתר נעשית בהתנדבות, ואינה יוצרת יחסי עובד מעביד לכל דבר ועניין.
  8. מובהר בזאת, כי האתר יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום ההודעה.
  9. האתר יהיה רשאי להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי האתר בעניין זה.

  הגנת הפרטיות

  1. ייתכן שלצורך קבלת שירותים מסוימים (להלן: השירותים) תתבצע הרשמה. בעת ההרשמה ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
  2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של האתר והוא יעשה בו שימוש בכפוף להוראות הדין.
  3. האתר יורשה להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ההרשמה או הצטרפות ו/או לשירותים שבאתר.
  4. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור לאתר פרטים כלשהם. יחד עם זאת, קבלת חלק מהשירותים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.
  5. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי האתר או על ידי אחרים עמם יתקשר האתר. בנוסף, האתר רשאי לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’ וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו. היה והמשתמש יחפוץ בכך ויודיע רשמית לאתר יוצאו פרטי המשתמש ממאגר הנתונים של האתר.
  6. האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם הוא מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר החברה. במקרה זה יהא האתר רשאי למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  7. מובהר כי האתר פועל לאבטחת המידע ונוקט אמצעים לשם כך. ואולם, מאחר ומדובר באתר המהווה חלק מרשת האינטרנט העולמית לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר, ועל המשתמש להיות מודע לאפשרות זו, בבואו לבחור האם למוסר את פרטיו לאתר. מובהר בזאת כי היה ולמרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג’ לאתר או מכל סיבה אחרת, לא תחול על האתר כל אחריות.

  .37    הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית, נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאחר.

  1. פרטי כרטיסי האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא ייעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

  סיום ההתקשרות

  1. האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
  2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבות כלשהי של המשתמש כאמור בהסכם זה.
  3. האתר שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי השימוש מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר, והמשתתפים מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
  4. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר ולשירותים הניתנים בו, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר בתל-אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.

  התמורה

  התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכני האתר ו\או בקורסי הידע, תקבע על ידי כפיר בולוטין ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה בבית הספר לצילום אונליין של כפיר בולוטין.

  בית הספר לצילום אונליין של כפיר בולוטין, שומר לעצמו את הזכות לעדכן את גובה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול .

  ביטול השתתפות בקורס/סדנה

  1. הפסקת השתתפות בקורס, והחזרת הסכום ששולם תעשה על ידי הודעה בכתב עד 14 יום ממועד שליחת פרטי הגישה ללקוח באמצעות מייל. לאחר קבלת אישור ביטול מאת כפיר בולוטין  יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר מלא של התמורה ששולמה על ידו.    במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי ולא בחברה.
  2. תנאי ביטול העסקה לא יחולו על מוצרי מידע דיגיטליים שסופקו בעת התשלום במלואם ללקוח וניתנים לשכפול או העתקה.
  3. תנאי הביטול לסדנה/הרצאה פרונטאלית, יהיו בהתאם למפורט בדף המכירה לאירוע זה.
  4. מובהר בזאת שלקוח אשר ביטל השתתפותו בקורס במהלך תקופת האחריות וקיבל החזר כספי, ולאחר מכן בוחר להרשם בשנית לאותו קורס – לא יהיה זכאי שוב לתקופת אחריות ו/או להחזר כספי כלשהו, לא מלא ולא חלקי.

  אופן ביצוע התשלום

  1. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי אשר לחברה יש הסכם איתן. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.

  אבטחה

  1. כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL.

  פרוטוקול SSL הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

  סיסמאות ופרטי גישה לקורסים ולמוצרי המידע

  1. כפיר בולוטין ובית הספר לצילום אונליין מאפשרים לכל אדם לשלם עבור גישה למידע מתקדם בתחום הצילום, המסודר בקורסים מקוונים ו/או מוצרי מידע דיגיטליים (להלן- הקורסים). בהרשמה לקורסים ישלחו ללקוח פרטי גישה בדואר האלקטרוני לצפייה בקורסים ששילם עבורם. פרטי הגישה לקורסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. העברת פרטי הגישה לאדם אחר ו/או חברה ו/או מוסד ו/או אירגון, או חשיפתם בפני אדם אחר ו/ או חברה ו/או אירגון, בין אם באופן פרטי ובין אם באופן פומבי, מהווים הפרה יסודית של חוק זכויות יוצרים התשס”ח ונחשבים כעבירה פלילית.
   המשתמש הוא האחראי להבטיח שפרטי הגישה האישיים שרכש נשמרים לו במקום בטוח, סודי ומוגן, ושהוא יודע כיצד לגשת ולמצוא אותם לשימושו האישי בעת הצורך.

   

   

  זכויות היוצרים על הקורסים ומוצרי המידע

  1. כל הזכויות על הקורסים, מוצרי המידע, ותכני האתר הינם בבעלותו הבלעדית של כפיר בולוטין 2018.

   תנאים נוספים
  2. פרטי המנוי יישמרו במאגר המידע של האתר, מפעילי האתר לאיעבירו את הפרטים האישיים לאף גורם אחר. החברה תהא רשאית לשלוח למנוי דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל פה בכל דבר, לרבות מידע מקצועי, שיווקי ומסחרי.

  בכל מקרה, בו מחמת “כוח עליון”, נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם המנויים, כולם או חלקם.

  בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, אסון טבע, מזג אוויר קיצוני ואירוע בטחוני.

  מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתם ו/או באם יתברר להם שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.

  דין ושיפוט

  1. הדין החל על ההרשמה ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.